Тенденції в оплаті праці в світі та Україні

30 бер. 2017

Нинішньому становищу нерівності в оплаті праці в світі передувала економічна криза 2008-2009 років, яка відобразилась на аналітичних показниках “Глобальної доповіді про заробітну плату у світі в 2016-2017 рр.” представлену Міжнародною організацією праці (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_537846.pdf). Авторами доповіді була окреслена економічна ситуація, згідно якої необхідно вживати довгострокові заходи, спрямовані на відвертання стагнації заробітної плати, підвищення рівня оплати праці, забезпечення справедливого розподілу доходу, скорочення надмірної нерівності в оплаті праці.

За показниками доповіді “Заробітна плата у світі” за поточний рік темпи зростання реальної зарплати в країнах світу почали відновлюватися з 2010 року після різкого падіння в результаті економічної кризи 2008 -2009 років. В Україні навпаки спостерігається різке падіння з кінця 2013 року.

Нерівність в оплаті праці за останні роки збільшилась в багатьох країнах світу. Це певною мірою відображає індивідуальні і виробничі відмінності між працівниками, надмірне поглиблення нерівності все більше змушує побоюватися його негативних соціально-економічних наслідків. В останні роки з метою захисту низькооплачуваних працівників і скорочення нерівності в оплаті праці в багатьох країнах був введений або укріплений механізм встановлення мінімальної заробітної плати. Так, згідно досліджень, адекватний мінімальний розмір оплати праці може призводити до зростання доходів низько оплачуваних працівників, однак встановлювати його слід у збалансований та науково обґрунтований спосіб за умови вичерпаних консультацій з соціальними партнерами, а також по можливості, з їх прямою рівноправною участю. З 01 січня 2017 року був встановлений розмір заробітної плати до 3200 грн., без економічних передумов та обґрунтування, що призвело до підвищення рівня безробіття та інфляції. «Що ми спостерігаємо у нашій країні: різке підвищення мінімальної заробітної плати – шок для бізнесу. Ми - за підвищення, але ж це повинно корелюватись з загальним підвищенням зростання економіки і продуктивності праці.  Не повинно бути домінування тарифної системи оплати праці, яка розраховується згідно визначених формул. Ситуація сьогодення – нівелювання тарифною системою кваліфікації та мотивації до її підвищення. Це призвело до демотивації високопрофесійних фахівців, яких порівняли з некваліфікованими робітниками», - зазначив в своєму виступі Віце-президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.

Інша проблема, піднята в доповіді цього року, стосується значення соціального діалогу та колективних переговорів як найважливішого чинника, який сприяє всебічному зростанню. Як свідчать факти, розширення охоплення колективних переговорів зменшує розрив між доходами і забезпечує більш стабільне зростання. Як неодноразово підкреслювалося тристоронніми учасниками МОП, визначальним принципом встановлення мінімальної заробітної плати є вичерпні консультації, а також пряма участь соціальних партнерів на рівноправній основі на всіх етапах створення і функціонування механізмів встановлення мінімальної заробітної плати.

«Врегулювання системи оплати праці повинно здійснюватися після проведення тристороннього обговорення учасниками соціального діалогу, а не тільки одним Урядом на законодавчому рівні. Сторони повинні прислуховуватись одна до одної, шукати компромісні рішення, спрямовані на розвиток економіки та країни в цілому», - наголосив Олексій Мірошниченко.